จำนวนงาน/เงิน (Job Type)

งานในระบบแยกตามประเภท แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
จำนวนเงิน จำนวนงาน